Ålgård FK

Økonomistyring

Økonomistyring
 1. Økonomiske prinsipp
  Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid følge de økonomiske prinsipper som er forankret på årsmøtet og som er anført i klubbens handlingsplan. ÅFK har et samarbeid med Regnskapshuset og det brukes et web basert regnskapssystem ved navn Xledger.

   

 2. Budsjett / Økonomioppfølging i styret
  Klubben utarbeider hvert år et budsjett for det kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. Budsjettprosessen gjennomføres av styret v/Økonomiansvarlig og Styreleder i samarbeid med administrasjonen. Det budsjetteres i klubbens regnskapssystem. Løpende økonomioppfølging gjøres av daglig leder

  På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

   

 3. Dugnader
  ÅFK er en dugnadsklubb og deler av det de inntektsbringende tiltak er basert på dugnader. Klubben oppfordrer flest mulige til å bidra på dugnadene for dele mest mulig på oppgavene. Se i klubbhåndbok for mer spesifikk informasjon om klubbens fellesdugnad og lagvis dugnad.

   

 4. Regnskap
  Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”.
  Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret.

   

 5. Økonomistyring og kontanthåndtering

  Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

  Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).

   

 6. Lagskasse
  Innkreving av penge i forbindelse med deltakelse på fotballturneringer som krever egenandel: Daglig leder er ansvarlig for organisering av den økonomiske håndtering av dette. Lagledere skal derfor alltid avtale med daglig leder om hvordan dette håndteres i de enkelte tilfeller.

  I ÅFK er det mulig gjennom sponsormidler å dedikere en vis andel til av midlene til alle lagene på et samlet årskull. Den eksakte fordeling mellom sponsormidler til klubben og årskullet bestemmes av styret. Fordelingen er pt. 50 % til årskullet og 50 % til klubben og håndteres på egen balansekonto i regnskapet

  Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i ÅFK.
  All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

  Alle former for utbetalinger i ÅFK skjer via bankoverførsler. Det skal alltid leveres relevant bilagsdokumentasjon før utbetaling kan foretas. Bilag sendes daglig leder.

   

 7. Regningsbetaling/fakturaer
  Alle fakturaer skal sendes klubbens postadresse, og behandles av daglig leder. Daglig leder har fullmakt iht. styrevedtak til å forestå utbetaling etter å ha sjekket riktighet av mottatt faktura. Fakturaer sjekkes også Regnskapshuset.

  Daglig leder kan fortløpende godkjenne og utbetale fakturaer som gjelder klubbens ordinære drift, Faktura som daglig leder ikke har kjennskap skal anvises og godkjennes av styreleder.

  Alle bilag/utbetalinger vedr. daglig leder, skal signeres/ godkjennes av styreleder

  Det foreligger rutine for attestasjon og kontering i stillingsbeskrivelsene.

   

 8. Innkjøp

  Fullmakt til å forestå innkjøp har daglig leder og driftsleder samt evt. den person som styre eller daglig leder bemyndiger.

   

 9. Inntekter

  Fakturering til sponsorer eller annonsører utføres av markedsleder eller daglig leder iht. til kontrakt. Det skal foreligge signert kontrakt på alle sponsoravtaler. Disse oppbevares hos markedsleder/daglig leder kontor til enhver tid. Det er kontraktene som danner fakturagrunnlaget. Sponsorer eller annonsører må motta faktura for at de skal kunne utbetale sin støtte.

   

  Det enkelte lag kan ikke inngå egne sponsoravtaler. Dersom lag får en slik forespørsel må detaljene sjekkes ut med daglig leder.

   

  Ingen lag har anledning til å stille i drakter, overtrekksdresser mv. fra andre fabrikanter enn det som er godkjent av administrasjonen.

   

 10. Innkreving

  Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonto, fortrinnsvis hovedkontoen. Unntak er dersom daglig leder har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål. Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv

   

 11. Uttak av varer fra eget lager

  Alle uttak som gjøres fra klubbens eget utstyrslager skal bestilles gjennom daglig leder eller driftsleder FØR uttak. Alle uttak skal gå gjennom driftsleder eller daglig leder.

   

 12. Bilgodtgjørelse / reiseregning / lønn

  Trenere, lagledere, spillere eller andre som har skriftlig avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Bilgodtgjørelse betales ut

  etter Statens satser. Ved krav om passasjertillegg, må passasjerene oppgis med navn. Det er daglig leder som godkjenner bilgodtgjørelse og reiseregninger i ÅFK.

   

  Hvis lag skal ha dekket reiseutgifter, ex båtbilletter ved reise til kamp så skal det alltid være godkjent av daglig leder i forkant.

  Inngåelse av kontrakter og avtaler: Daglig leder har fullmakt til å signere inngåtte kontrakter/avtaler i h.t. godkjent budsjett/rammebetingelser sammen med styreleder uten forutgående styregodkjenning. Alle andre avtaler/kontrakter forelegges styret for godkjenning. Trenere og instruktører som skal ha godtgjørelse over skattefri utbetaling må inngå skriftlig kontrakt. Alle kontrakter skal arkiveres hos daglig leder.

   

  Lønn: Daglig leder godkjenner lønnsutbetalinger i h.t. inngåtte avtaler som er godkjent av styre. Lønn til daglig leder godkjennes endelig av styrets leder innenfor de rammer og budsjett som styret har vedtatt som lønn. Utbetalinger som IKKE er i samsvar med norsk lov kan ikke utbetales.

  Som hovedregel er feriepenger inkludert i fastlønn /timelønn/honoraret dersom ikke annet er avtalt.

  Skattekort / frikort må innleveres før utbetaling. Timer føres på standardisert ”timelister”.

   

 13. Dommerutlegg:

  Det utbetales inntil kr.100,- pr.oppdrag for 5’er fotball og kr. 150,- for 7’er fotball. Dommeroppdrag noteres på samleseddel som leveres inn to ganger i året (juni og oktober). Utbetaling til dommer for utført dømming foretas når samleseddel er innlevert daglig leder. Husk at kvittering skal inneholde dato pr kamp, dommerens fulle navn, beløp og dommerens signatur. Beløp overføres til bankkonto.

  Dommeregninger fra eksterne dommere leveres daglig leder eller legge i postkassen ved hovedinngangen.

   

 14. Refusjon av utlegg

  Dersom oppmann, foreldrekontakt eller andre må legge ut for en del av lagets utgifter (for eksempel påmelding til cuper og turneringer, dommer, sosiale utgifter mv) blir disse refundert på følgende måte:

  Originale kvitteringer leveres/ sendes til dagligleder. Bilagene godkjennes og attesteres av daglig leder. Husk at det tydelig må fremgå hvilket lag det gjelder samt lagleders navn, adresse og bankgironummer.

   

 15. Kontingent/medlemsavgifter

  Oppmenn/trenere pr. lag skal til enhver tid sørge for oppdatert laginfo i KX Web.  KX Web skal oppdateres fortløpende ved nye innmeldinger og utmeldinger meldes også straks til daglig leder

  Daglig leder sender årlig ut oversikt pr. lag/gruppe til alle lagledere for a jour føring minimum en gang per år, i god tid før utsendelse av medlemsfakturaer.

  Oppmenn skal rette opp feil, stryke aktive som er sluttet, og påføre nye aktive, og returnere oversikt til daglig leder.

  Daglig leder sender ut purringer til medlemmer som IKKE har betalt sine avgifter to ganger, før strykning gjennomføres.

   

 16. Økonomisk ansvar
  ÅFK følger NIFs basis lovnorm: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter».

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift